Operationsliste

Denne operationsliste er et projekt som jeg har lavet for at lette det store arbejde der ofte opstår ved slutningen af en ansættelse når en yngre læge skal forsøge ud fra div. noter, skemaer og evt. udtræk fra IT systemer at generere en operationsliste til godkendelse ved den uddannelsesansvarlige overlæge.

Listen kan være en hjælp til dem der løbende vil gemme en oversigt over deres operationer og til dem der skal til at søge hoveduddannelse og skal bruge for en skabelon til at taste operationerne ind. Listen genererer automatisk ud fra de indtastede operationer, de skemaer der skal bruges ved ansøgning om hoveduddannelse.

Download den seneste udgave af Operationslisten
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.3 (09.08.2018)
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.3 med dummy operationer (09.08.2018)

Tidligere udgaver
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.2 (10.05.2018)
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.1 (09.03.2018)

Redigeringshistorik

Udgave Ændringer Udgivet
v0.1 Oprettet, sendt til beta-test plastikkirurgisk afd. HeH 09.03.2018
v0.2 Autofill: Nr, Speciale og Sted. Ændret: “Rolle”. Tilføjet samlet operations-oversigt iht. ny HU OP-liste foråret 2018. 10.05.2018
v0.3 Tilføjet “KPJD99C”, “Excision af sentinel node fra anden lokalisation” til operationer “Over niveau”. Valideret indtastning under “Rolle” (Assistant, Operatør, Supervisor). Valideret indtastning under “Superviseret” (JA, NEJ). Hentet og integreret SKS Database for hhv. Diagnosekoder (D-koder) og Operationskoder (K-koder), forlænget auto-indtastning af “Nr.”, “Speciale” og “Sted” til 1000. 09.08.2018

How To

Jeg anbefaler at I lægger dokumentet et nemt tilgængeligt sted, f.eks. på jeres personlige netværksdrev el. online tjeneste som f.eks. OneDrive hvis i bruger Office365 eller Google Sheets (NB: Fra og med v.0.3 der inkluderer SKS-databasen for D- og K-koder, kan Google Sheets ikke indhente teskten til koderne hurtigt nok og vil give fejl). Således kan I altid tilgå listen det fra de computere som I er logget på.
 
Princippet er simpelt: Start med at overskrive den første linie med jeres første operation. Hvis I har hentet “dummy” listen og gerne vil arbejde videre med den, så slet da alle dummy operationerne og begynd at taste jeres egne operationer ind i stedet. Vær opmærksomme på kodningen i kolonnerne “Nr.”, “Speciale”, “Sted”. Disse vil automatisk blive tomme hvis datoerne slettes og fyldes ud automatisk når I begynder at taste ind i skemaet. Nr. feltet tager det seneste tal og lægger +1 til. Speciale og sted kopieres den sidste (ovenståendee) indtastning. I skal derfor selv skrive “1” i det første nummer felt samt udfylde Speciale og Sted på den første linie, hvorefter skemaet vil kopiere disse ved senere indtastninger. I skal som udgangspunkt kun taste på det første faneblad, det andet er beregnede til at generere tabeller/oversigter over det indtastede data.
 
Felterne “Diagnose” og “Indgreb” bliver automatisk udfyldt ud fra jeres indtastninger i hhv. “Diagnosekode” og “OP Koder”, dog kun så længe der kun er tastet en enkelt kode i feltet. Teksten bliver hentet fra fanebladet “SKS_Data” som jeg anbefaler at I ikke ændrer i, medmindre der er god grund hertil – dette faneblad indeholder et dataudtræk med alle hhv. D- og K-koder fra SKS Browseren. Såfremt I taster mere en én operation ind under kolonnen “OP Koder”, skal I på nuværende tidspunkt manuelt udfylde feltet “Indgreb”.

Indtastning af Operationer

 1. Dato: Indtast dato for indgrebet, nummeret til venstre bliver automatisk anført (obligatorisk)
 2. Speciale: Dette vil blive automatisk udfyldt udfra seneste indtastning, overskriv evt. (valgfrit)
 3. Sted: Dette vil blive udfyldt automatisk udfra den seneste indtastning, overskriv evt. (valgfrit)
 4. Person nr.: Vælg om I vil skrive CPR nr. ind til senere opslag. NB: Data Lovgivning (Valgfrit)
 5. Diagnosekode: Indtast den primære (A) diagnosekode for indgrebet. (Valgfrit)
 6. Diagnose: Bliver automatisk udfyldt hvis diagnosekoden genkendes, dog kun én kode.
 7. OP Koder: Indtast alle OP koder, adskilt med et mellemrum og evt. et tegn; “+”,”,” etc. (obligatorisk)
 8. Indgreb: Dette bliver automatisk udfyldt hvis OP koden genkendes, dog kun én kode.(valgfrit)
 9. Rolle: Indtast jeres rolle som enten “Assistent”, “Operatør” el. “Supervisor” (obligatorisk)
 10. Superviseret:Indtast om indgrebet var superviseret, som “JA” el. “NEJ” (obligatorisk)
 11. Initialer:Indtast initialer på øvrige deltagere, hovedoperatører, supervisorer, kirurger (valgfrit)
 12. Noter:Indtast evt. en kommentar, f.eks. “Mastopeksi, husk billede ved opfølgning” etc. (valgfrit)

Hoveduddannelse

På fanebladet “Hoveduddannelse” som I kan skifte til for neden på skærmen, kan I få en oversigt over alle jeres indgreb. Skemaet er udarbejdet ud fra de bilag som uddannelsesansvarlig overlæge skal underskrive efter endt ansættelse, til brug ved ansøgning om hoveduddannelse. Se udgivelsesdato på HU-fanen arket for seneste opdatering i henhold til løbende ændringer heri
Arket fungerer ved gennemgå “OP Kode” tekstfelterne fra det første faneblad og findee antallet af den OP kode der står skrevet til venstre for operationen på HU skemaet. Der tælles antal instanser af hver kodning. F.eks. vil “KQCE10 + KQCE10” resultere i 2 x excision på OE og “KQCE10 + KQCE10 + KQCE10” vil give 3 x excision på OE.
Listen skelner til den rolle som i angiver for operationen. Lige nu tælles assisterede ingreb ikke op. For de operationer hvor jeres rolle er “Operatør”, skelnes der mellem superviserede og ikke superviserede indgreb. Informationen hentes fra “Superviseret” kolonnen på det første faneblad, som indeholder JA/NEJ for hvert indgreb. Der bliver herudover opgjørt antal indgreb hvor I var supervisorer. NB: Ifølge HU-guiden skal superviserede indgreb tælle som selvstændigt udførte indgreb, men der bedes dog også med den opdaterede 2018 liste til HU ansøgning ligeledes om en opgørelse over hvor mange indgreb I har superviseret, hvorfor disse er noteret adskilt på skemaet for nu. I kan også selv tilføje evt. manglende koder/operationer på HU-skemaet ved at benytte de blanke felter nederst i de forskellige kolonner (på, over og væsentligt over niveau), antallet vil listen opdatere automatisk.
Længst til højre på Hoveduddannelses fanen finder i den samlede oversigt der blev indført i foråret 2018 som en del af operationslisten ved HU ansøgning. Denne inkluderer et felt til optælling af de operationer som I har superviseret. Denne oversigt blev tilføjet i v0.2 og samler op på jeres operationer fra de øvrige kolonner.