Plastikkirurgisk Operationsliste

Denne operationsliste er et projekt som jeg har arbejdet på gennem de seneste måneder, for at lette det store arbejde der ofte opstår ved slutningen af en ansættelse når yngre læger skal forsøge ud fra div. noter, skemaer og evt. udtræk fra IT systemer at generere en operationsliste til godkendelse ved den uddannelsesansvarlige overlæge.

Listen kan være en hjælp til dem der løbende vil gemme en oversigt over deres operationer og til dem der skal til at søge hoveduddannelse og har brug for en skabelon til at taste deres operationer i, som kan hjælpe dem med at udfylde de nødvendige skemaer til underskrift og brug ved ansøgning om hoveduddannelse, da listen automatisk genererer disse.

Download den seneste udgave af Operationslisten

Plastikkirurgisk Operationsliste v0.2
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.2 (Med dummy operationer)

Tidligere udgaver
Plastikkirurgisk Operationsliste v0.1

How To:

Jeg anbefaler at I lægger dokumentet et nemt tilgængeligt sted, f.eks. på jeres personlige netværksdrev el. online tjeneste som f.eks. OneDrive hvis i bruger Office365 eller Google Sheets, således at I altid kan tilgå det fra de computere som I er logget på.
 
Princippet er simpelt: Start med at overskrive den første linie med jeres første operation. Hvis I har hentet “dummy” listen og gerne vil arbejde videre med den, så slet da alle dummy operationerne og begynd at taste jeres egne operationer ind i stedet. Vær opmærksomme på kodningen i kolonnerne “Nr.”, “Speciale” og “Sted”. Disse vil automatisk blive tomme hvis datoerne slettes og fyldes ud automatisk når I begynder at taste ind i skemaet. Nr. feltet tager det seneste tal og lægger +1 til. Speciale og sted kopieres den sidste (ovenståendee) indtastning. I skal derfor selv skrive “1” i det første nummer felt og udfylde Speciale og Sted på den første linie, skemaet vil kopiere disse ved senere indtastninger. I skal som udgangspunkt kun taste på det første faneblad, det andet er beregnede til at generere tabeller/oversigter over det indtastede data.

Operationer

 1. Indtast dato for indgrebet, nummeret til venstre bliver automatisk anført (obligatorisk)
 2. Speciale vil blive automatisk udfyldt udfra seneste indtastning, overskriv evt. (valgfrit)
 3. Sted vil blive udfyldt automatisk udfra den seneste indtastning, overskriv evt. (valgfrit)
 4. Vælg om I vil skrive CPR nummer ind til senere opslag. NB: Data Lovgivning (Valgfrit)
 5. Indtast diagnosekode + diagnosetekst (Valgfrit)
 6. Indtast alle OP koder, adskilt med et mellemrum og evt. tegn; “+”,”,” etc. (obligatorisk)
 7. Indtast operationstekst (valgfrit)
 8. Indtast jeres rolle, som enten “Assistent”, “Operatør” el. “Supervisor” (obligatorisk)
 9. Indtast om indgrebet var superviseret (obligatorisk)
 10. Indtast initialer på øvrige deltagere, hovedoperatører, supervisorer, kirurger (valgfrit)
 11. Indtast evt. en kommentar, f.eks. “Mastopeksi, husk billede ved opfølgning” etc. (valgfrit)

Hoveduddannelse

På fanebladet “Hoveduddannelse” som I kan skifte til for neden på skærmen, kan I få en oversigt over alle jeres indgreb. Skemaet er udarbejdet ud fra de bilag som uddannelsesansvarlig overlæge skal underskrive efter endt ansættelse, til brug ved ansøgning om hoveduddannelse.

Programmet gennemgår “OP Kode” tekstfelterne fra det første faneblad og finder antallet af den OP kode der står skrevet til venstre for operationen på HU skemaet. Det tæller antal instanser af hver kodning. F.eks. vil “KQCE10 + KQCE10” resultere i 2 x excision på OE og “KQCE10 + KQCE10 + KQCE10” vil give 3 x excision på OE.

Listen skelner til den rolle som i angiver for operationen. Lige nu tælles assisterede ingreb ikke op automatisk. For de operationer hvor jeres rolle er “Operatør”, skelnes der mellem superviserede og ikke superviserede indgreb. Informationen hentes fra “Superviseret” kolonnen på det første faneblad, som indeholder JA/NEJ for hvert indgreb. Der bliver herudover opgjørt antal indgreb hvor I var supervisorer. Iht. guiden skal disse tælles som selvstændigt udførte indgreb, men der bedes dog også med den opdaterede 2018 liste til HU ansøgning om en opgørelse over hvor mange indgreb I har superviseret, hvorfor disse er noteret adskilt på skemaet for nu. I kan også selv tilføje evt. manglende koder/operationer ved at benytte de blanke felter nederst i de forskellige kolonner (på, over og væsentligt over niveau), antallet vil listen opdatere automatisk.

Længst til højre på Hoveduddannelses fanen finder i den samlede oversigt der blev indført i foråret 2018 som en del af operationslisten ved HU ansøgning og inkluderer et felt til indtastning af samlet antal operationer som I har superviseret. Denne oversigt blev tilføjet i v0.2 og samler op på jeres operationer fra de øvrige kolonner.